Γεωργικές προειδοποιήσεις

Πρόσφατες προειδοποιήσεις :Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης