Παράταση στις άδειες γεωτρήσεων μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014

στις
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία για τις άδειες γεωτρήσεων εξέπνεε στις 15 Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία για τις άδειες γεωτρήσεων εξέπνεε στις 15 Μαΐου.

Στην εκπνοή της προθεσμίας δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση που δίνει παράταση άλλους επτά μήνες στους αγρότες για την έκδοση αδειών υφιστάμενων γεωτρήσεων.

Επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα του Agronews και της Agrenda, η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε την Τρίτη 14 Μαΐου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναφέρει:

Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθ. 111084/17.12.2012 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 111084/17.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ για την παράταση στις άδειες γεωτρήσεων.pdf

http://www.agronews.gr/